Sabitleştirme tertibatı

Kollardan birisini veya birçok kolları bağlayarak terazinin korunması için kullanılan tertibat.

Saklama birimi

Bilgileri uzun zaman muhafaza edebilen flip-flop, RAM, ROM, CD, disketler, hard disk,video bantları gibi işlem birimi.

Satıcı tuşu

Bir market terazisinin satıcıya göre düzenlenmiş fonksiyonunu ve kontrolunu yerine getiren tuş.

Satış fiyatı

Tartılan ürün veya eşyanın kütlesi veya birim fiyatı cinsinden hesaplanan toplam fiyatı.

Satış ürününün tartımı

Doldurulan yük kabının darasını aldıktan sonra bu kaptan boşaltılan tartılan cismin kütlesinin doğrudan doğruya tartılması.

Satış yeri, serbest

Her kişinin serbest giriş hakkı bulunduğu, değişim mallarını bulundurarak pazarlayan veya yapılan hizmet tutarının ödenmesini gerçekleştiren satış yerleri.

Sayaç

Birim olarak parça sayısındaki artışların saptanmasında kullanılan bir alet.

Sayısal adım

Bir sayısal skalada birbiri ardına gelen iki sayının arasındaki farkı.

Sayma aleti

Toplam parça sayısını, dolum miktarları vs. bulmak için kullanılan tertibat.

Sayma tartım tesisi

Toplam ağırlığın parça ağırlığına bölünmesi ile parça adedi veren bir veya birçok teraziden oluşan ölçme tesisi.

Sayma terazisi

Aynı ağırlıktaki parçaların sayımında özel donanımları ile birlikte kullanılan terazi.

Scanner aleti

Terazilerde yükün etkimesiyle ortaya çıkan pozisyon yada açı değişimini, çoğunlukla mekanik, elektrik veya optik sensör yardımı ile tanımak üzere kullanılan tertibat.

Sedimentasyon terazisi

Sedimentlerin içersindeki taneciklerin büyüklüğünü tayin etmek için kullanılan terazi.

Segment

Dijital göstergede her bir işaret segment olarak adlandırılır.

Self servis terazisi

Açık satış yerlerinde müşteri tarafından kullanılan ve genelde ağırlık, fiyat, temel fiyat, ürün cinsini ve tartılanın üzerine yapıştırılması için bir etiket basan terazi.

Semi-mikroterazi

Maksimum kapasitesi 100 g, bölüntü değeri 0,01 mg olan analitik teraziler için kullanılan eski kavram

Sensör

Ölçü büyüklüğünün doğrudan etkilediği, bir ölçü aleti yada ölçme serisinin elemanı.

Seri olarak data trasferi

Datalar ard arda bir veya bir çok kablo üzerinden gönderilir.

Seviye kompensasyonu

Terazinin durduğu yerde seviye değişiminden dolayı ortaya çıkan göstergedeki sapmayı kendiliğinden düzelten otomatik bir mekanizma.

Sevk kolu

Üstten kefeli veya asılı yük taşıyıcısını aynı doğrultuda tutmak için paralel olarak hareket eden ara bağlantı.

SI-birimleri

Uluslar arası birimler sistemindeki birimler.(SI= Systeme International d’Unites.)Yedi temel SI birimi vardır (Metre,kilogram,saniye,amper,Kelvin,mol,candela.)

Sıcaklık aralığı

Terazinin içersinde kullanıldığı ortam için izin verilen sıcaklık aralığı.

Sıcaklık kompensasyonu

Sıcaklık etkisini kompense etmek için kullanılan önlem veya sistem.

Sıcaklık sınırları

Ortam sıcaklığının bulunduğu sıcaklık aralığı sınır değerleri.

Sıfır gösterge tertibatı

Bir terazinin sıfır konumunu kontrol etmek için kullanılan yardımcı gösterge.

Sıfır işareti

Terazilerde lu işaretlenmiş bölüntü çizgisi olan gösterge tertibatı.

Sıfır kontrolu printer’i

Sukunet durumu kontrolu yapılan yazıcı donanımı için kullanılan deyim.

Sıfır konumu

Terazinin yüklenmemiş haldeki denge konumu.
Sıfır noktası kararlılığı, sıfır noktası stabilitesi
Bir terazinin yüklenme yapıldıktan sonra da yüksüz durumdayken sıfır pozisyon devamlı olarak alabilme yeteneği.

Sıfır noktası

Gösterge tertibatına ait sıfır pozisyonunu tanımlayan işaret.

Sıfır noktasını düzeltme tertibatı

Terazinin göstergesini kendiliğnden sıfır üzerine getiren, genelde otomatik olarak çalışan sıfıra getirme düzeneği veya tartım sonucunun sıfırdan olan sapmasının otomatik olarak düzelten donanım.

Sıfıra getirme alanı

İçersinde terazi göstergesinin sıfıra getirilebildiği alan.

Sıfıra getirme düzeneği

Terazinin sifır işareti etrafında denge durumuna getirmek için elle veya otomatik çalışan düzenek.

Sıfıra getirmek için kullanım alanı

Terazinin gösterge tertibatında sıfıra getirilebilmesi için kullanılan alan.

Sınır değer terazisi

Tartılan bir cismin kütlesinin tayin edilmiş sınırlar içersinde, üzerinde veya altında olup olmadığını belirten terazi.

Sınır değer şalteri

Terazilerde yüklemede bir sınır değere ulaşıldığı veya bu değeri aşıldığı zaman belirli işlemlerin yapılmasını engellemeye yarayan çoğunlukla mekanik veya elektronik tertibat.

Sistematik hata (DIN 1319: Sistematik sapma)

Terazi, ağırlık parçası, ölçme metodu ve tartılandan ötürü ortaya çıkan veya ölçme teknikleri sonucu tayin edilebilen bozucu parametrelerin neden olduğu hatadır.

Skala

Bir skala kadranı üzerinde kesik çizgi nokta veya rakamların sıralanması.

Skala bölmesi

Bir skalada en küçük bölüm.

Skala değeri

Kütle birimi cinsinden ifade edilen bir skala bölmesinin değeri.

Skala işareti

Eşit olarak bölümlenmiş bir skalaya ait kesik çizgi veya çentikler.

Skalanın bölüntülerinin sayısı

Maks. tartım kapasitesinin skalanın bölüntü değeri d ye bölünmesiyle bulunan sayı .

Slope

Duyarlılık.

Software

Bir bilgisayarın elektroniği veya mekaniğine ait olmayan proğramlar dolayısıyla değişen kısımları.

Sönüm

Periyodik olarak değişen bir büyüklüğün küçültülmesi.Ossilasyon genliğinin denge konumuna ulaşıncaya kadar azaltılması.

Sönüm düzeneği

Terazinin hareketli kısımlarının salınma enerjilerini azaltmak için uygun sönüm sistemleri kullanılarak yok edilmesini sağlayan düzenek.

Sönüm sistemleri

Tekrarlanabilirliğin etkilenmesini en aza indirebilmek için sönümlemeyi, bir ortam ( hava,sıvı,mıknatıs alanı gibi) içersinde gerçekleştiren sönüm sistemleri kullanılır.

Stabil durum kontrolu

Titreşimlerin kesilmesi,terazinin mekanik sisteminin stabil durumunun kontrol altında bulundurulması.

Stabil durumu kontrol eden emniyet tertibatı

Özellikle hesaplama ve yazıcı sistemleri bağlı olarak çalışan terazilerde, tartım sonucu alınırken terazinin stabil bir durumda iken değer alarak basılmasını sağlayan tertibat.

Standart işlem prosedürleri (Standard operating procedure)

Standart işlem prosedürleri, GLP çerçevesinde hazırlanan, rutin olarak yapılan laboratuar veya diğer aktivitelerin, test planları veya kontrol talimatları içersinde bulunmayan yazılı talimatları içerir.

Standart ağırlık parçası

Daha çok ölçüler ve standartlar bürolarının diğer ağırlıkları kontrol, kalibre, ayar etmek veya terazi kalibrasyonları için kullanılan, yüksek doğrulukta ağırlık parçası.

Standart belirsizlik aralığı

Bir otomatik kontrol terazisinin standart test ambajı için verdiği iki farklı sınıf içersinde de bulunabilen
Kütle birimi cinsinden ifade edilen aralık.

Standart sapma

Bir terazinin değişkenlik, tekrarlanabilirlik çoğaltılabilirlik bakımından anlam taşıyan teraziye ait matematiksel değerdir.

Standart test paketi

Otomatik kontrol terazilerinde standart belirsizlik aralığının bulunması için kullanılan paket.

Standart yük

Ölçüler ve standartlar için kabul edilen ayarlanmış ağırlık parçası,standart test makinelerı veya ayar vasıtaları.

Standbyda çalışma

Diğer elektronik açık kalarak yalnızca göstergenin kapanması.

String

Karakter zincirinin İngilizce ifadesi.

Substitusyon tartma metodu

Tartılan cismin ve bu cismin kütle değeri ile aynı olan ağırlık parçasının bir yardımcı yükle eşitlenerek arka arkaya yapılan tartma metodu.

Substitusyon terazisi

Tartım sırasında kola sürekli aynı yükleme yapılarak, her yüklemede terazi duyarlığı aynı olan terazi.

Sukunet durumu

Denge konumu için kullanılan başka bir adlandırma.

Sürgü ağırlık

Bir sürgü kolu üzerinde kaydırılabilen sabit ağırlık parçası.

Sürgü ağırlık tertibatı

Bir veya birçok sürgü kolundan meydana gelen tartım sistemi.

Sürgü ağırlıklı terazi

Yük dengesi bir sürgü ağırlık sistemi ile sağlanan kaldıraç kollu terazi.

Şase

Terazinin dayanak tablalarını taşıyan ve bunları tartım sistemine bağlayan kısmı.

Şebeke akımı kesilmesinden sonra programa dönme

Programın yeniden tanımlanarak başlatılması.